بازي بعدي

سری آ ایتالیا
بنونتو - یوونتوس

زمان : شنبه 8 آذرماه 1399

ساعت : 20:30 به وقت تهران

مکان برگزاری : ورزشگاه بنونتو