سر خط خبر ها
روزنامه های امروز ایتالیا
گازتا دلا اسپورت (دوشنبه 30 مارس 2015)
- شک و تردیدها در مورد وراتی، پرسش های ایتالیا.
- یک یووه با کونته.
- صحبت های برزوویچ : " با 5 خرید ما فاتح اسکودتو خواهیم بود ".