سر خط خبر ها
روزنامه های امروز ایتالیا
توتو اسپورت (یکشنبه 24 ژوئیه 2016)
  • انتقالی تاریخی.
  • یووه، اون مال توئه!
  • تست پزشکی در مادرید انجام شده است.
  • هیگوآیین ناپولی را در پیش فصل ملاقات نخواهد کرد.
  • ماروتا حالا بهمراه دلائورنتیس باید مشخص کند که چطور بند آزادسازی 90 م € یی را «پرداخت» خواهد کرد.