سر خط خبر ها
روزنامه های امروز ایتالیا
گازتا دلا اسپورت (شنبه 31 ژانویه 2015)
- او بر می گردد!.
- کاسانو - اینتر، ممکن است!.
- طرفین به هم نزدیک تر شده اند : فانت آنتونیو می تواند در اروپا بازی کند و مانچینی او را ستایش می کند.
- دوشنبه ملاقات تعیین کننده.
- بوناتزولی در سمپ با 7 میلیون یورو.
- اسوالدو - یووه ؟ بله .
- این در حالیست که توهیر 28 میلیون یورو خسارت می خواهد.
- ماتری گزینه جایگزین بازیکن آرژانتینی که با توهیر جنگ قانونی بزرگی دارد.
- توافق رم با زسکا بر سر دومبیا اما اتمام فصل برای استروتمن.
- ضایعه ای در ناحیه غضروف پا برای بازیکن هلندی.