سر خط خبر ها
روزنامه های امروز ایتالیا
توتو اسپورت (چهارشنبه 19 ژوئیه 2017)
  • بونوچی.
  • کل حقیقت.
  • در مدرسه ی تورو.
  • خارج.
  • اسپانیا با یک رسوایی دیگر تکان خورد.
  • اینتر.
  • وسینو نزدیک تر شد، تضمینی برای اسپالتی.
  • میلان.
  • اوبامیانگ کمرنگ شد، اما بنزما مطرح شد.