سر خط خبر ها
روزنامه های امروز ایتالیا
توتو اسپورت (چهارشنبه 26 اکتبر 2016)
  • جنوا برای خودش و یووه بازی کرد.
  • لرزش میلان در ماراسی.
  • خبری از صدرنشینی نیست.
  • پالتا اخراج شد، روسونری له شد.
  • تورو: لیاییچ و پرزورها مقابل اینتر.
  • بازیکن صرب در فکر انتقام.
  • بین سامپ و آینده.
  • ندود: ایگوایین بهترین در جهان است.
  • مانژوکیچ: زوج عالی با پیپیتا، به این دلیل.
  • آنیلی: بدون ورزشگاه و تغییرات، ایتالیا افت می کند.