سر خط خبر ها
روزنامه های امروز ایتالیا
توتو اسپورت (سه شنبه 24 می 2016)
  • اول موراتا، بعد خط دفاعی و خط میانی.
  • گفتگویی اختصاصی ماروتا با توتو اسپرت.
  • مذاکرات برای یاگو فالکه، و رینکون هم هست.
  • نام استورارو مطرح است.
  • یک طوفان دیگر به سری ب ضربه زد.