سر خط خبر ها
روزنامه های امروز ایتالیا
توتو اسپورت (شنبه 03 دسامبر 2016)
 • یووه ― آتالانتا: خشم قهرمانان.
 • ایگواین خشمگین.
 • پیپیتا به دنبال گلزنی تا انتقادات را بی اثر کند.
 • بیانکونری خواهان بازگشت سریع بعد از شکست بد در مقابل جنوا.
 • بازار: تلاش برای جذب کالدارا.
 • ناپولی می خواند، اما اینتر کجاست؟
 • 110 سالگی: تولدت مبارک تورینو.
 • هارت، تشنه گراناتاست.
 • گلر انگلیسی: سیتی؟ نه، من اینجا می خواهم به اروپا برسم.
 • 40 خطا روی بلوتی انجام شده، بیش از هر فرد دیگری.
 • زیدان بسیار با انگیزه.
 • با برتری کامل برنده می شویم.