سر خط خبر ها
خبری که الگری دوست ندارد بشنود...

خبری که الگری دوست ندارد بشنود...

بعد از مصدومیت جورجو کیه لینی، الکس ساندرو، بنتانکور، کوادرادو و محرومیت میارلم پیانیچ و مهدی بن عطیه، حالا مصدومیت سامی خدیرا در...

روزنامه های امروز ایتالیا
توتو اسپورت (پنجشنبه 22 مارس 2018)
  • پیاتسای فوق العاده.
  • گل ها و دریبل های او.
  • و اگر گلیک به تورو برگردد.
  • اولین تماس ها پس از دربی.
  • میهاییلوویچ در تورین برای لیاییچ.
  • اینتر به سوی ناندز.