سر خط خبر ها
روزنامه های امروز ایتالیا
گازتا دلا اسپورت (سه شنبه 30 سپتامبر 2014)
- بهترین ما،آزمون اروپایی.
- رویارویی رم با من سیتی و فردا بازی یووه با آتلتیکو.
- بازی هایی که می تواند جاه طلبی های آن ها را همانند خانه نشان دهد.
- PSG بدون ایبراهیموویچ در برابر بارسا.
- تورس یا ال شراوی،مساله دشوار برای اینزاگی.
- دابل اودینزه،اودینزه در جایگاه سوم.
- کونته و در نظر گرفتن پله،کماکان در حال تصمیم گیری در مورد بالوتلی.