سر خط خبر ها
روزنامه های امروز ایتالیا
توتو اسپورت (سه شنبه 23 اکتبر 2018)
  • مسابقه ی حساس.
  • من یو ― یووه.
  • کریس در اولدترافورد.
  • مانژوکیچ غایب بزرگ بازی.
  • همه در این بازی پیروزی می خواهند.
  • رویارویی اینتر در مقابل بارسا.
  • ایکاردی به دنبال خودنمایی.