کادر فني

معرفی سایز اعضای فنی باشگاه یوونتوس 

کادر بدنسازی (آمادگی جسمانی)

دنیه‌له تونیاچینی (مدیر بخش آمادگی جسمانی باشگاه)

آندره‌ا پرتوزیو (عضو کادر بدنسازی تیم / مربی)

داویده لوزی (عضو کادر بدنسازی تیم / مربی)

انریکو مافه‌ئی (عضو کادر بدنسازی تیم / مربی)

دوچو فراری براوو (عضو کادر بدنسازی تیم / مربی)

داویده رانتزاتو (عضو کادر بدنسازی تیم / مربی)


کادر بخش علوم ورزشی

روبرتو ساسی (مسئول بخش علوم ورزشی باشگاه)

آنتونیو گوالتیه‌ری (کارشناس)

دَرَ کانولی (کارشناس)


کادر پزشکی

لوکا استفانینی (مدیر بخش پزشکی باشگاه)

نیکوس زورودیس (مسئول پزشکی تیم اصلی یووه)

مارکو فرسکی (پزشک همراه تیم)


کادر آنالیز

ریکاردو شیره‌ا (مسئول بخش آنالیز باشگاه)

دومنیکو ورنامونته (تحلیل‌گر و آنالیزور دیدارهای یووه)

جوزپه مئی‌ئوری (تحلیل‌گر و آنالیزور دیدارهای یووه)