کادر فني

 

بخش پزشکی:
فابریتزیو تنکونه – جان لوکا استزینا – لوکا استفانینی – الفونسو کازانو – داریو گاربیرو – مارکو لوئزیون – امانوئله راندلی – جان لوکا اسکولارو.

مشاورین:
پروفسور فابریتزیو انجلینی – دکتر فرانکو بنک – دکتر جان لوکا برونو – دکتر چزاره بوما – دکتر جانی کاداریو – پروفسور جورجو کالابرزه – دکتر دانیله کارداروپولی – دکتر پیر اگوستینو کازالنیو – پروفسور جان لوئیجی چرولی – دکتر فرانچسکو کانی – دکتر فلیچینو دبرناردی – دکتر لوچانو دوناتی – دکتر کارلو فلتی – دکتر کریستینا فاورو – دکتر مارکو فراکلویری – دکتر جان پاسکواله گانتزیت – دکتر پائولو جوانینی – دکتر لوئیجی گوستو – دکتر ماسیمو جوتری – دکتر گوئدالبرتو گوئدی – دکتر ویتوریو مودنا – دکتر رناتو پالمیرو – دکتر الساندرو پیلری – دکتر فلاویو کولیا – پروفسور پیئرو استراتا – پروفسور الساندرو تیتزانی – دکتر لیبرو توبینو.