اداره کنندگان

یوونتوس توسط هفت مدیر که شواری مدیرت را تشکیل داده اند اداره می شود. هفت مدیر و مسولی که با همکاری و برنامه ریزی دقیق بانوی پیر را با قدرت پیش می برند. اندره ا انیلی مدیر مجموعه یوونتوس در کنار ژان کلود بلان مدیر اجرایی و نماینده اصلی، کارلو بارل دی سانتا البانو، ریکاردو مانتانارو، مارتزیو سا، کامیلیو ونزیو و خالد فرگ زنتوتی در بخش اجرایی کلیه امور باشگاه را زیر نظر دارند. تمام برنامه ها و هرگونه سرمایه گذاری و تغییر و تحولات توسط شورای یووه بررسی و تدوین می شود تا تیمی یکدست و کامل راهی میدان مختلف رقابت شود.

کمیته کنترل و نظارت داخلی
مارتزیو سا ( مدیر ) - ریکاردو مونتانارو - کاملیو ونزیو
کمیته نام گذاری
کارلو بارل دی سانتا البانو ( مدیر ) - ریکاردو مونتانارو - کاملیو ونزیو
کالج صنفی
پائولو پیکاتی ( مدیر )، روبرتو لونگو – روبرتو پیترینینی اعضای صنف
مجموعه بازرسی و تجدید نظر
دلویته، تویکه