مصاحبه آرشیو خبر ها
موراتا جزئی از خانواده ی مادرید است

موراتا جزئی از خانواده ی مادرید است

امیلیو بوتراگنو، مدیر ورزشی رئال مادرید تایید می کند که همواره به آلوارو موراتا فکر می کنند. او در مصاحبه با اسپورت گفت:

 

بازیکنانی که در رئال مادرید بازی کرده اند، بخشی از خانواده ی مادرید هستند. ما همیشه به آنها فکر می کنیم.

 

اگر رئال مادرید بخواهد موراتا را برگرداند، نیاز به رضایت خود موراتا دارد و طبق گزارش ها آلواریتو گفته فقط در صورتی که در ترکیب ثابت رئال باشد به این تیم باز می گردد. گفتنی است که مسئولان رئال مادرید و شایعات روزنامه ها فقط در اوقاتی که او بازی خوبی از خودش به نمایش می گذارد شروع به فعالیت می کنند!


«به اشتراک گذارید»
Google+ Twitter Facebook
نازنین راهبر
نازنین راهبر«نگارنده اخبار»
ارتباط با نگارنده: