مصاحبه آرشیو خبر ها
جدید ترین صحبت های موجی

جدید ترین صحبت های موجی

دادگاه نهایی کالچوپولی روز سوم فرودین ماه برگزار شد و همانطور که پیش بینی می شود اتفاق خاصی در این جلسه رخ نداد و همه ی موارد شامل قانون گذشت زمان شد.

در همین رابطه موجی امروز در سخنان کوتاهی گفت: "عدالت هیچوقت برقرار نشده من نمیدانم وقتی قرار بر این است که دادگاه نتایجی نداشته باشد، چرا اصراری به برگزار شدن آن است ؟؟؟"

"همه می دانیم اتفاقی رخ نداده و این تصمیمات سیاسی بود که انگشت های اتهام را به سوی من آورد و از من یک موجی مشهور ساخت (مشهور از نظر بدنامی)."

چه فرقی می‌کند یک اسکودتو را پس بدهند یا دو تا ؟ تیمی که قوی ترین تیم ایتالیا بوده است.

"تیم ترجمه انجمن یوونتوس"


«به اشتراک گذارید»
Google+ Twitter Facebook
حسین صالحی
حسین صالحی«مدیر سایت»
ارتباط با نگارنده: